M-decreet

 

Het M-decreet werd in 2014 bekrachtigd en is een rechtstreeks gevolg van het VN-verdrag. De doelstelling is om meer kinderen met een beperking een plaats in een gewone onderwijs-setting te bieden, met de hulp van redelijke aanpassingen onder de vorm van middelen of begeleiding. Pas als deze aanpassingen niet genoeg helpen kan het kind naar het buitengewoon onderwijs. Het M-decreet stelt dat het de taak van de school is om een zorgcontinuüm uit te bouwen. In de praktijk betekent dit dat de school op verschillende zorgniveaus inspeelt om de leerlingen zo goed mogelijk te omringen en te ondersteunen in hun leerproces.

 

beslisboom zorgcontinuum

  • Brede basiszorg: vanuit een visie op zorg biedt de school alle leerlingen een krachtige leeromgeving aan. De school stimuleert zoveel mogelijk de ontwikkeling van alle leerlingen, volgt hen systematisch op, merkt tijdig problemen op en onderneemt actie om ergere problemen te voorkomen.
  • Verhoogde zorg: Wanneer de klasbrede zorg niet meer voldoende is neemt de leerkracht, in overleg met een zorgteam extra maatregelen (zoals Sticordi maatregelen). Die moeten ervoor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.
  • Uitbreiding van zorg: het CLB krijgt een actieve rol en onderzoekt wat de leerling, de leraren en de ouders kunnen doen en wat ze nodig hebben. Ondersteuning vanuit expertise buitengewoon onderwijs school (voor type 2/4/6/7) of ondersteuningsnetwerk (voor type basisaanbod/3/9) kan opgestart worden, mits een gemotiveerd verslag vanuit het CLB.
  • Individueel aangepast traject: Als de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft die maken dat de gemeenschappelijke leerplandoelen niet gehaald kunnen worden dan kan beslist worden om een individueel aangepast traject uit te stippelen. In dat geval kan de school met het CLB, de leerling en zijn ouders bekijken welke (minimum) leerplandoelen haalbaar zijn en welke niet. Indien nodig kan ook een aangepast lessenrooster samengesteld worden. De leerling zal dan bepaalde vakken gedeeltelijk (minder lestijden) of helemaal niet volgen. Ondersteuning vanuit expertise buitengewoon onderwijs school (voor type 2/4/6/7) of ondersteuningsnetwerk (voor type basisaanbod/3/9) kan opgestart worden. Er wordt een verslag (voor toegang tot het buitengewoon onderwijs) opgemaakt vanuit het CLB en indien gewenst kan de leerling de overstap maken naar het buitengewoon onderwijs.

 

Een ander rechtstreeks gevolg van het M-decreet is ook dat elk kind het recht heeft om ingeschreven te worden in een gewone school, ongeacht zijn handicap/leermoeilijkheden. 

Bij de inschrijving in een gewone school van een kind dat over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs beschikt, moet dit verslag overgemaakt worden aan de school. De school schrijft de leerling in onder ontbindende voorwaarden en engageert zich tot een overleg rond de redelijkheid van de aanpassingen die nodig zijn om een leerling mee te nemen in hetzij het gemeenschappelijk curriculum, hetzij een individueel aangepast curriculum. Vindt de school voor gewoon onderwijs de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, niet redelijk, dan kan zij de inschrijving weigeren. Ze moet die beslissing grondig motiveren.

 

Evaluatie van het M-decreet

Het M-decreet is nu al eventjes in voege en er zijn al een aantal evaluaties gemaakt. De meest recente is van maart 2017. Dit uitgebreid rapport van de meta-evaluatie vind je hier.

Eerdere evaluaties:

  • Rapport van Prof. Dr. Wim Van den Broeck van de Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie Vrije Universiteit Brussel.
  • Evaluatie vanuit het kinderrechtencommisariaat.
  • Evaluatie vanuit Unia.

 

M-decreet 2.0 / ondersteuningsmodel

In juni 2017 is het M-decreet een nieuwe fase in gegaan met het opstarten van ondersteuningsnetwerken. Dit had als gevolg dat de vroegere regeling inzake GON en ION begeleiding vervangen werd door 'ondersteuners'. Deze verdere uitrol is ook beter bekend als 'het ondersteuningsmodel'. Je vindt meer info onder deze desbetreffende menu knop.

 

jun 2018