Wat is GON

GON EN ION BEGELEIDING IS NIET MEER VAN TOEPASSING SINDS DE INVOERING VAN HET ONDERSTEUNINGSMODEL VANAF 1 SEPTEMBER 2017. MEER INFORMATIE OVER DE HUIDIGE REGELING VINDT U BIJ 'HET ONDERSTEUNINGSMODEL'.


 

GON of ook Geïntegreerd ONderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs. De school voor buitengewoon onderwijs (dienstverlenende school) krijgt middelen toegekend om de GON-begeleidingen in het gewone onderwijs (gastschool) te realiseren. Deze begeleidingen worden gedaan door GON-begeleiders, personeel dat vanuit de school voor buitengewoon onderwijs hiervoor wordt ingezet. Het is een extra onderwijskundige ondersteuning. GON kan bijgevolg niet gezien worden als therapie (die een mogelijke naschoolse therapie zou kunnen vervangen).

GON is bedoeld om jongeren met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden tijdelijk of permanent, gedeeltelijk of volledig de lessen of activiteiten te laten volgen in een school voor gewoon onderwijs met hulp vanuit het buitengewoon onderwijs. Het gaat over jongeren met specifieke onderwijsbehoeften zoals omschreven in het M-decreet. Met deze vorm van onderwijs komt de regering tegemoet aan de bepalingen van het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid en de omschrijving van personen met een handicap in het VN-verdrag van 13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap

 

Vooraleer aan GON gedacht wordt, heeft de school in vele gevallen al een zorgtraject opgestart onder de noemer van sticordi maatregelen. Deze maatregelen zijn ook een afgeleide van het M-decreet. Sticordi staat voor STImuleren – COmpenseren – Remediëren - DIspenseren. 

  • Stimuleren is het kind aanmoedigen in zijn leerproces. Begrip tonen, een sociale beloning en de erkenning van een probleem zijn enkele voorbeelden.
  • Compenseren of vervangen, is het toelaten van middelen die het leren vergemakkelijken. Meer tijd krijgen, lees- en spraaktechnologie gebruiken, een zakrekenmachine gebruiken, een lessenaar met buikuitsparing voor zijdelingse steun zijn enkele voorbeelden.
  • Remediëren is het geven van extra instructies, extra oefeningen. Individuele hulp onder de vorm van een zorgleerkracht of leerlingenbegeleider zodat achterstand kan vermeden worden of niet te groot wordt.
  • Dispenseren is het kind vrijstellen van bepaalde activiteiten, vakonderdelen, vakken en de vervanging ervan door evenwaardige activiteiten en doelen, zodat de eindtermen toch nog behaald kunnen worden.

 

apr 2017